Horni
 

INTERNETOVÉ CENTRUM

 

 

Práce účastníků:       Výroba stránek  

Prezentace

 

MOODLE-U3V

 
 
Menu figle
NZORY, RADY, FGLE, ZKUENOSTI

Nepojmenovan dokument
Nepojmenovan dokument

Jak je to s potai?

Nepojmenovan dokument
Jak je to s potai?

Nstup pota se od pedchozch technologickch vln neodlioval kvalitativn, ale velikost dopadu (tedy kvantitativn). U dvjch vln nebylo a tak tk vysvtlit nkomu (a pro nj pochopit), k emu co slou - i nejvt laik na prvn pohled pochop, e televize slou k penosu ivho obrazu. Jedin pohled na pota neekne laikovi tm nic a spe prohloub jeho pocit, e tady jde o nco, emu on nerozum a ani nem anci porozumt - v takov situaci se lid instinktivn chovaj tak, e pedmtu svho nepochopen zanou pisuzovat nadpirozen pvod a maj tendenci pedvat mu sv vlastn problmy, nebo jej dokonce vyuvat jako zminku (svalovat na nj vinu za svou vlastn nedokonalost, neschopnost i alespo nechu k nemu). Pesn to potkalo a dodnes potkv potae: velmi mnoho lid nechpe jejich skutenou podstatu a neuvdomuje si, e jde o pouh nstroj, byt velmi vkonn a sloit, ale stle jen nstroj. Velmi mnoho lid se pota stle jet instinktivn boj a bere je jako hrozbu, protoe je chpe spe jako nco, co manipuluje s nmi lidmi jako s vlastnm nstrojem, a neuvdomuje si, e skutenost je pesn opan. Z toho pak tak vyplv i tendence svalovat nehrznj vinu na pota. Schvln, kolikrt jste ve svm okol zaslechli vmluvu ve stylu nejde to, je to na potai"? Cel toto nepochopen je navc umocovno faktem, e ovldn potae jakoto nstroje (byt na rovni koncovho uivatele hotovch aplikanch programu) je sloitj ne u jinch technologi, resp. nstroj (napklad televize, ale i automobilu apod.). Na druh stran je teba si uvdomit, e i konstrukce a ovldn pota byly asem maximln zjednodueny. Zpsob, jakm dnen koncov uivatel pracuj se svmi potai, je ne srovnateln s tm, jak se pouvaly prvn potae. Msto kryptickch a obtn zapamatovatelnch slovnch pkazu s nejrznjmi parametry, kter bylo nutn peliv a pesn vypisovat, dnes uivatel pracuj spe tak, e prstem ukou na to, co od potae chtj - pesn to je toti princip dnench grafickch uivatelskch rozhran (jak maj nap. oblben i tolik zatracovan MS Windows). Ta uivatelm pedkldaj urit monosti v nzorn grafick podob (prostednictvm ikon, event. jinch grafickch objektu) a uivatel pouze ukazuj prstem (ve skutenost kurzorem ovldanm my) na to, co skuten chtj. Je to nejen velmi intuitivn a nzorn, ale dv to i samotnmu potai mnoho anc, jak napomoci lovku (napovdt mu, upozornit jej na ppadn chyby apod..). Vlna nstupu pota, kter v souasn dob zejm kulminuje, natst ji dokzala zmnit mnoh z pvodn negativnch reakc lovka na celou vpoetn techniku - pedevm poklesla mra nepochopen skuten podstaty pota (a tm souasn i mra toho, jak se lid pota boj, jak je odmtaj i dokonce zneuvaj jako zminku pro svou vlastn nedokonalost). Mnoho lid ji tak melo pleitost pesvdit se o uitenosti a vhodnosti pota. Presto je ped nmi stle podn kus cesty. Dal vvoj pota samozejm bude pokraovat a lid je budou stle vce akceptovat. Na obzoru je pitom dal zmna ve zpsobu ovldn pota - msto dosavadnho grafickho rozhran se stylem prce uka mi, co chce" nastoup hlasov rozhran a styl ekni mi, co chce". Dnes ji existuj prvn verze hlasem ovldanch aplikac, napklad textovch editoru, se ktermi uivatel komunikuje stejn, jako kdyby diktoval text skuten (lidsk) psace. A se techniky hlasovho ovldn nleit zdokonal, nebudou potae potebovat dnen monitory a klvesnice. To nsledn umon jejich dal miniaturizaci - Ji dnes se hovo o tzv. wearable potacch (doslova oblkatelnch" potach), kter budou lid nosit na svm tele, napklad v nprsnch kapsch, zait do rukvu, na etzku na krku i pipjat na ruce jako hodinky. Vlna pota zkrtka zdaleka nen u konce.

 

 

 

HomeProgram tento měsíc Služby O nás Sponzoři